Bezpieczeństwo pracy podczas robót wykonywanych wewnątrz budynków, robót impregnacyjnych, odgrzybieniowych.

Bezpieczeństwo pracy podczas robót wewnątrz budynków

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się przebieg tras mediów i zapoznaje się z ich przebiegiem i oznaczeniem pracowników wykonujących roboty.

Strefy gromadzenia odpadów należy oznakować i wygrodzić. Odpady muszą być zabezpieczone w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Na czas układania podłóg i podłoży pod posadzki należy ułożyć pomosty wyrównujące poziomy robocze. Ściany i przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, należy zabezpieczyć przed przewróceniem. Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami (czytaj więcej nt. prac na wysokości).

Drogi ewakuacyjne pomieszczeń muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przepisów techniczno-budowlanych. Teren budowy, w zależności od potrzeb, wyposaża się w odpowiedni sprzęt gaśniczy. Zależy to od ilości osób, wielkości budowy, środków łatwopalnych, substancji szkodliwych, wielkości pomieszczeń itp. Ilość i rozmieszczenie sprzętu ppoż powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.Drogi ewakuacyjne powinny być zabezpieczone przed spadaniem przedmiotów z wysokości oraz powinny być trwałe i ustabilizowane.

W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza. Wentylacja musi być sprawna i zapewniać dopływ świeżego powietrza w ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach. Nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzania miejsca pracy. Jeżeli występuje strefa niebezpieczna w pracy, w postaci występowania w pomieszczeniu substancji toksycznych, łatwopalnych lub szkodliwe, należy montować system wentylacyjny, który uruchamia się automatycznie lub uruchamia się w momencie wejścia pracownika do strefy niebezpiecznej. Jeżeli praca odbywa się w takich warunkach, pomieszczenia te powinny być dodatkowo wyposażone w czujniki alarmujące o stanach niebezpiecznych a także należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. Nie wolno narażać pracowników na działanie czynników szkodliwych w natężeniach i stężeniach wyższych od dopuszczalnych, w szczególności takich jak hałas, wibracje, pyły, promieniowanie elektromagnetyczne.

W przestrzeniach zamkniętych, w których nie występuje w atmosferze tlen o wystarczającej wartości, lub występują substancje szkodliwe w stężeniach nieprzekraczających maksymalnych stężeń, osoba wykonująca pracę musi być asekurowana i obserwowana oraz musi być możliwa jak najszybsza reakcja w celu udzielenia pomocy.

W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach należy na czas wykonywania robót:

a) usunąć otwarte źródła ognia na co najmniej 30 m od pomieszczeń,

b) nie palić tytoniu,

c) zapewnić skuteczną wentylację,

d) używać obuwia nie powodującego iskrzenia,

e) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.

Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeń należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwozapalnym i zakazujące palenia tytoniu. Roboty te powinny być wykonywane pod nadzorem. Palenie tytoniu w ubraniach przesiąkniętych parami oraz zbliżanie się do źródeł ognia jest zabronione.

Wykonywanie robót malarskich można prowadzić do wysokości 4 m z poziomu drabin rozstawnych. Jeżeli w czasie prac malarskich wydzielają się szkodliwe pary, należy prowadzić intensywną wentylację pomieszczeń. Jeżeli roboty prowadzone są za pomocą wodnych roztworów malarskich, należy wyłączyć instalację elektryczną w pomieszczeniu i stosować zasilanie nie mogące powodować porażenia prądem.

Obróbka kamieni powinna odbywać się w miejscu ogrodzonym, nie dostępnym dla osób postronnych. Stanowiska pracy oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o co najmniej 2 m wysokości. W pomieszczeniu, w którym w czasie obróbki występuje wydzielanie się pyłu, należy stosować odciągi miejscowe a w razie konieczności zaopatrzyć pracowników w środki ochrony, w szczególności maski. Pracownicy obowiązani są używać środków ochrony w przypadku ręcznego lub mechanicznego obrabiania kamieni a także podczas obróbki krwędzi kamieni sprężonym powietrzem.

Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzaniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku – po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.

Bezpieczeństwo pracy – roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Roboty budowlane związane z impregnacją mogą przeprowadzać pracownicy zaznajomieni z występującymi zagrożeniami i instrukcja producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. Roboty te mogą prowadzić pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do prac związanych z obcowaniem z czynnikami chemicznymi. Osoby uczulone nie mogą być zatrudniane przy tych pracach a w przypadku wystąpienia uczulenia lub innych negatywnych skutków zdrowotnych, osobę taką należy natychmiast odsunąć od prowadzenia robót.. W miejscu robót impregnacyjnych niedopuszczalne jest palenie tytoniu, używanie otwartego ognia i spożywanie posiłków.  Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt gaśniczy przeznaczony do gaszenia używanego środka impregnacyjnego. W pomieszczeniach zamkniętych należy zainstalować wentylację mechaniczną. Miejsca impregnacji należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska roztworem impregnacyjnym. W czasie prac impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi się innych prac budowlanych na tym samym stanowisku pracy. Przygotowanie impregnatów musi odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pod zadaszeniem. W przypadku przygotowywania impregnatów na zewnątrz, stanowiska pracy należy ogrodzić poręczą. w pomieszczeniach zamkniętych należy umożliwić kontrolę stężeń substancji szkodliwych. Przy impregnacji elementów wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać zasad, polegających na zabezpieczeniu przewodów i urządzeń elektrycznych przed działaniem impregnatu a także stosować oświetlenie o bezpiecznym napięciu. Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po ich wyschnięciu.

Środki oleiste można podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania należy chronić środek przed opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać w odległości 10 m od budynków murowanych i 15 m od budynków drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej odbywać się może tylko w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach. Pobierany, podgrzewany impregnat może być pobierany tylko po zagaszeniu ognia.

W czasie wykonywania robót za pomocą powlekania i natrysku szczotki, pędzle oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

Załadowanie i wyładowanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane. Po napełnieniu drewnem wanny i baseny powinny zostać przykryte. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe po opróżnieniu i przewietrzeniu, a wchodzący pracownicy powinni być zabezpieczeni i asekurowani linką bezpieczeństwa.

Pracownicy powinni być wyposażeni we wszelkie niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz krem ochronny, jeżeli występuje ryzyko zetknięcia i poparzenia się impregnatem. Miejsce prowadzenia robót impregnacyjnych należy wyposażyć w apteczkę oraz informację o telefonach alarmowych. Po pracach impregnacyjnych pracownik musi mieć możliwość umycia się w ciepłej wodzie i skorzystania ze środków higieny.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

2 komentarze

  1. Straszne jest to, że ludzie się i tak tych zasad nie trzymałem – nie raz sam widziałem takie cyrki na budowie, że to się w głowie nie mieści. A potem chcą zwrot z ubezpieczenia, jak się komuś coś stanie. prawda jest taka, że często staje się na ich własne życzenie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + five =