Choroba zakaźna jako choroba zawodowa

Choroba zawodowa

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym.

Każde podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiego podejrzenia właściwemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (pod groźbą odpowiedzialności na podstawie art. 221 Kodeksu karnego). Obowiązek ten dotyczy również lekarza, spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla lekarzy służby medycyny pracy, zatrudnionego w jednej z jednostek orzekającej w zakresie chorób zawodowych. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać sam pracownik, który podejrzewa zachorowanie na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Zgłoszenia podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową należy dokonywać na urzędowych drukach, określonych na podstawie art. 237 kp. Nieco odmienne obowiązki w zakresie chorób zawodowych mają lekarze i lekarze dentyści. Zawody te, jeżeli powzięły podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową u pacjenta, mają obowiązek kierowania na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednej z jednostek orzekających w zakresie chorób zawodowych. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić tylko i wyłącznie w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu i wystąpieniu udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. W wykazie chorób zawodowych, w odniesieniu do czynników biologicznych znajdziemy choroby zakaźne i pasożytnicze oraz ich następstwa.

Choroba zakaźna

Choroba zakaźna, w świetle polskiego prawa, to choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy. Wykaz chorób zakaźnych, mogących zostać uznanych jako choroby zawodowe, określony jest w załączniku nr 1 do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i obejmuje swym zakresem jednostki chorobowe uznawane jako choroby zakaźne. 

COVID-19 jako choroba zawodowa

Pewnym problem wobec przytoczonych wyżej informacji może być odpowiedź na pytanie, czy COVID-19 może być traktowany jako choroba zawodowa. Wątpliwości w tej kwestii pozwala rozwiać odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *