Dokumentacja szkolenia BHP

Dokumentacja szkolenia BHP

Jaka dokumentacja szkolenia BHP jest niezbędna, aby szkolenie w świetle prawa było akceptowalne?

Zapewnienie dokumentacji szkolenia BHP

Zgodnie z §5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej rszbhp, pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniają prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Dokumentacja szkolenia BHP

Wyróżnia się więc cztery rodzaje dokumentów niezbędnych dla prawidłowego dokumentowania procesu szkolenia. Są to:

a) programy szczegółowe szkolenia, spełniające niejako zadania planu prowadzonego szkolenia (planu nauczania),

b) dzienniki zajęć, czyli dokumenty wskazujące na poruszaną tematykę, sposób organizacji zajęć, ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację danego bloku tematycznego, datę zajęć, wykaz uczestników biorących udział w szkoleniu (można dodatkowo stosować listy obecności, które zresztą są powszechnie akceptowalne),

c) protokoły przebiegu egzaminu, czyli dowolna forma protokołu relacjonująca przebieg egzaminu, ilość uczestników, czas trwania egzaminu, oceny z egzaminu, wzór testu egzaminacyjnego

d) rejestry wydanych zaświadczeń, czyli rejestr zawierający numerację każdego wydanego zaświadczenia o odbytym i zaliczonym szkoleniu (tylko szkolenia okresowe).

Oprócz powyższego, odbycie szkolenia wstępnego czy też okresowego musi być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku szkolenia wstępnego jest to karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.

W przypadku szkolenia okresowego, jest to zaświadczenie wydawane przez organizatora szkolenia. Istotnym jest, iż zaświadczenie to jest własnością pracownika, a pracodawca ma prawo przechowywać tylko jego odpis.

Potwierdzenia odbycia szkolenia są przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twenty − = seventeen