Dokumentacja techniczna maszyn

Dokumentacja techniczna maszyn

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm), dalej rmm, pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

  1. warunków użytkowania maszyn;
  2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
  3. praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Komentarz

Jednym z podstawowych wymagań nałożonych na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez pracowników jest obowiązek posiadania i zapewnienia dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) użytkowanych maszyn.

Trzeba w tym miejscu (ponownie) podkreślić, iż obowiązek dotyczący zapewnienia dokumentacji technicznej jest inny dla maszyn nabytych przez pracodawców przed 1 stycznia 2003 r. oraz dla maszyn nabytych po tej dacie. Dla maszyn nabytych przed 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie, w szczególności, przepisy rmm, w tym te określające wymagania względem dokumentacji technicznej, zgodnie z §30 rmm.

Rozporządzenie nakłada więc obowiązek posiadania dokumentacji (instrukcji), która w swej treści musi zawierać co najmniej:

  1. warunki użytkowania maszyn;
  2. występowanie możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
  3. praktykę użytkowania maszyn.

Wobec powyższego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia (opracowania) dokumentacji technicznej maszyn, obejmującej powyższe wymagania, w przypadku, gdy:

  • dokumentacji technicznej maszyn pracodawca nie posiada lub,
  • dokumentacja techniczna maszyn nie obejmuje zagadnień określonych w §30 rmm.

Należy pamiętać przy tym, że opracowanie dokumentacji można zlecić osobie spełniającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (np. osobie posiadającej co najmniej wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i identyfikacji zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn).

Obowiązki dotyczące dokumentacji technicznej maszyn nabytych po 1 stycznia 2003 r. spoczywają natomiast na producentach tychże maszyn i urządzeń technicznych, którzy to mają obowiązek wyposażania w instrukcje maszyn wprowadzanych do obrotu.

Natomiast ogólnym obowiązkiem pracodawcy i pracownika jest, zgodnie z §50 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej (instrukcji). Instrukcje te stają siętym samym obowiązującymi zasadami bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 5 = thirty five