Treść umowy z poradnią medycyny pracy

Umowa z poradnią medycyny pracy

Jak powinna wyglądać treść umowy z poradnią świadczącą usługi w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych?

Konieczność zawarcia umowy z poradnią medycyny pracy

Stosownie do art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawca-zleceniodawca), z podstawową jednostką służby medycyny pracy (poradnia-zleceniobiorca).

Umowa z poradnią medycyny pracy i jej składowe

Umowa powinna określać w szczególności:

 1. strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;
 2. zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie;
 3. warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;
 4. sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy;
 5. dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy;
 6. wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;
 7. okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok;
 8. sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;
 9. tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy, zwłaszcza w przypadku uchybień stwierdzonych przez kierownika wojewódzkiej jednostki medycyny pracy – w trybie pokontrolnym;
 10. obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące:
 • przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
 • zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
 • zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
 • udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = one