Kiedy powołać koordynatora ds. BHP

Kiedy powołać koordynatora ds. BHP

Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia jednak poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071

Moment powołania koordynatora ds. BHP

Momentem, w którym jest konieczne powołanie koordynatora ds. bhp, jest jednoczesne (zachodzące w tym samym czasie, w tej samej chwili) wykonywanie pracy w tym samym miejscu i czasie przez pracowników różnych pracodawców.

Do obowiązków pracodawców należy:

1) współpraca między sobą;

2) wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalenie zasad współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Spełnienie w/w wymagań nie zwalnia poszczególnych pracodawców od obowiązku, a tym samym i odpowiedzialności, zapewnienia odpowiedniego stanu bhp swoim pracownikom.

Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 tj. informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych  w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa powyżej,

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej

Koordynator ds. BHP – zadania

Głównym zadaniem koordynatora ds. bhp jest ułatwienie prowadzenia pracy we właściwych warunkach przez pracowników różnych zakładów pracy.

Wszelkie zasady informacyjne, współpracy oraz określenie praw i obowiązków koordynatora ds. bhp zaleca się ustalać pisemnie (w razie wszelkich nieporozumień lub w celach dowodowych).

Oprócz wymagań kodeksowych, należy mieć na uwadze obowiązki nakładane przez przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy, a które to wymagają wyznaczenia koordynatora w szczególnych sytuacjach. Wykaz prac, podczas których wymaga się wyznaczenia koordynatora to:

1) prace przy urządzeniach energetycznych – do obowiązków koordynatora należy w szczególności ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga
tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania; zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace; ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.

2) prace przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – obowiązki koordynatora obejmują w szczególności niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia oraz odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3) prace przy organizacji i realizacji widowisk,

4) prace związane z produkcją filmów.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fourteen − thirteen =