Kiedy przydzielić środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 2376 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca dodatkowo jest zobligowany do dostarczania pracownikowi środków ochrony indywidualnej, spełniających wymagania oceny zgodności.

Dostarczenie środków ochrony indywidualnej

Dostarczenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla pracownika konieczne jest wtedy, gdy jest on narażony na oddziaływanie czynników środowiska pracy sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Zasady zapobiegania zagrożeniom

Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej jest jednak „ostatnią linią obrony” przed występującymi zagrożeniami. Pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwe warunki bhp na podstawie ogólnych zasad zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, do których zalicza się:

a) zapobieganie zagrożeniom;

b) przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;

c) likwidowanie zagrożeń u źródła ich powstawania;

d) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;

e) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;

f) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

g) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;

h) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowo na pracodawcy ciąży obowiązek informowania o sposobie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, które będą użytkować pracownicy.

Przydzielane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania systemu oceny zgodności.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four + three =