Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk?

Natrysk w zakładzie pracy

Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk? Czy zakład pracy jakim jest przychodnia, wykonująca zabiegi stomatologiczne, musi posiadać natryski? Ile powinna wynosić liczba sitek natryskowych?

Wyposażenie zakładu pracy w natrysk

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest niestety łatwe ze względu na nieprecyzyjność brzmienia przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 233 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

Czynniki obligujące zakład pracy do zapewnienia natrysków

Jak widać, sam Kodeks pracy nie precyzuje żadnych rozwiązań w tym zakresie. Teoretycznie, szczegółowe wymagania względem wyposażenia zakładu pracy w natryski, można odnaleźć w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) a konkretnie w załączniku nr 3. Zgodnie z §21 ust. 1 oraz §22 ust. 1 zał. nr 3 w zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeżeli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników. Liczba sitek natryskowych powinna wynosić nie mniej niż 1 sitko na 8 pracowników – jeżeli wykonują oni prace brudzące, natomiast w przypadku prac związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także pylących, w wilgotnym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie – 1 sitko na 5 pracowników.

Przytoczone przepisy prawne mówią o konieczności montażu określonej liczby sitek natryskowych w bardzo konkretnych przypadkach (czyli określają również przypadki, w których należy wyposażyć zakład pracy w natryski). Zgodnie z §22 ust. 1 zał. nr 3 należy zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że dotyczy on prac związanych z wydzielaniem się lub stosowaniem substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także pylących, w wilgotnym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie. Pojawia się pytanie, czy krew lub ślina jest substancją zakaźną w ścisłym znaczeniu tego słowa? Moim zdaniem wszystko zależy od rodzaju zabiegów realizowanych w przychodni. Jeśli pojawiłoby się zagrożenie związane z jednostką chorobową pacjenta, chorego na chorobę zakaźną, gdzie istniałoby ryzyko narażenia ciała na biologiczny materiał zakaźny, wtedy obligatoryjne taki natrysk musiałby być zainstalowany.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× nine = forty five