Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Obowiązki informacyjne pracodawcy

Zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Zaznajamianie pracowników z przepisami BHP jest obowiązkowe na podstawie art. 237Kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest natomiast obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz podstawowych obowiązków informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki w tym zakresie.

Zaznajamianie pracowników z przepisami BHP – forma zaznajomienia

Zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami bhp powinno odbywać się zawsze w ramach szkolenia wstępnego, przeprowadzanego przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Dokumenty BHP do zapoznania się przez pracownika

Podstawowymi dokumentami, które realizują wymóg zapoznania pracownika z przepisami i zasadami bhp, są:

a) instrukcje bhp;

b) dokumentacja techniczno-ruchowa;

c) procedury postępowania;

d) wszelkie inne regulaminy, instrukcje, zarządzenia przyjęte do stosowania w zakładzie pracy.

Obowiązkiem pracownika jest pisemne potwierdzenie zapoznania się z instrukcjami i zasadami bhp. Forma zapoznania nie jest określona, jednak najlepszym rozwiązaniem jest oświadczenie pisemne pracownika o tym, że został zapoznany z przepisami i zasadami bhp, wraz z wykazem określonej dokumentacji.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

One comment

  1. Bezpieczeństwo pracy musi być stawiane na pierwszym miejscu. W przypadku niektórych zawodów, pracownicy są stale narażani na pewne niebezpieczeństwa. Muszą wiedzieć jak zachowywać się w danej sytuacji, a co ważniejsze, być wyposażeni w specjalne akcesoria BHP.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four + one =