Ocena zagrożenia wybuchem a dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Poruszając kwestię bezpieczeństwa pracy pod kątem wybuchowości, można spotkać się z dwoma wymaganiami formalnymi, których realizacja jest obligatoryjna w momencie prowadzenia działalności, podczas której istnieje ryzyko wystąpienia atmosfer wybuchowych. Mowa jest tutaj o ocenie zagrożenia wybuchem oraz dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem. Poniżej zaprezentowane zostało formalne wyjaśnienie różnic, między tymi wymogami.

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Istotną kwestią jest fakt, że ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (w chwili obecnej jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej). 

Na podstawie powyższego można wywnioskować więc, że ocena zagrożenia wybuchem stanowi element ogólnej ochrony przeciwpożarowej, nie konieczne związany ze środowiskiem pracy i procesami pracy.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, w którym istnieje możliwość wystąpienia atmosfer wybuchowych, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, powinien zawierać w szczególności:

  1. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
  2. wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
  3. oświadczenie pracodawcy, że miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie; urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy; została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
  4. terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych
  5. określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy: środków ochronnych; zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy; celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Pracodawca może łączyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem z innymi, podobnymi dokumentami lub sprawozdaniami o tym samym znaczeniu, opracowanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Ocena zagrożenia wybuchem a dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Podsumowując – ocena zagrożenia wybuchem wymagana jest jako składnik ochrony przeciwpożarowej budynków, gdzie, jako użytkownik, nie występuje pracodawca. 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy natomiast miejsc pracy, w których to może zaistnieć atmosfera wybuchowa. Składową dokumentu jest ocena zagrożenia wybuchem, która jest bezwzględnie wymagana i na podstawie której opracowywane są pozostałe składowe dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. 

Podstawa:

§37 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Opracowanie: Adam Pisarczuk

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

six × one =