Podejrzenie choroby zawodowej – podstawowe postępowanie

Podejrzenie choroby zawodowej

Zgodnie z art. 235, 235oraz 235Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

a) lekarz,

b) lekarz dentysta,

który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Podejrzenie choroby zawodowej – obowiązki pracodawcy

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

a) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

b) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

c) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Rejestr chorób zawodowych

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Ponadto pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Choroba zawodowa – definicja

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Choroba zawodowa – warunki

Za chorobę zawodową uznaje się chorobę, która:

a) jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych oraz

b) zachodzi bezsporny związek pomiędzy oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia lub sposobem wykonywania pracy a zachorowaniem na określoną chorobę.

Inne choroby, związane z występowaniem narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, jednak nie wymienione w wykazie chorób zawodowych, nie uprawniają o ubieganie się uznania takiej choroby jako choroby zawodowej.

Każdy przypadek podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Zgłoszenie choroby zawodowej

Zgłoszenia dokonuje:

a) pracodawca,

b) lekarz odpowiedniej jednostki orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

c) pracownik lub były pracownik, przy czym pracownik pracujący dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach urzędowych.

Dodatkowo, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz lub lekarz dentysta, kieruje na badania do jednostki orzeczniczej w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo braku podstaw.

Istotnym jest charakter odpowiedzialności za ewentualne niedopatrzenia w zakresie zgłaszania choroby zawodowej. Odpowiedzialność ta ma charakter karny (art. 221 Kodeksu karnego).

Obowiązki po rozpoznaniu choroby zawodowej

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

a) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

b) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

c) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Powyższe obowiązki mają charakter bezwzględny.

Dodatkowo pracodawca prowadzi rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, w których rejestruje się zachorowania oraz podejrzenia zachorowań (innymi słowy – zgłoszenia podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eight × one =