Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń BHP

Prowadzący szkolenia BHP

Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rszbhp, szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej.

Jednostki prowadzące szkolenia BHP

Rozporządzenie określa wprost jednostki, które są uprawnione do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Oprócz samego pracodawcy, są to jednostki zdefiniowane w §1a pkt 2 rszbhp, czyli:

  1. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. szkołę ponadgimnazjalną,
  3. podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  4. stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  5. przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Powyższe podmioty uprawnione są do prowadzenia i organizowania szkoleń bhp, jeżeli w ich zakresie działalności znajduje się działalność szkoleniowa w dziedzinie bhp (statut, regulamin, PKD). Podmioty te funkcjonują odpowiednio na podstawie:

  1. przepisów o systemie oświaty,
  2. przepisów o szkolnictwie wyższym,
  3. przepisów o instytutach badawczych i zasadach finansowania nauki,
  4. przepisów o działalności pożytku publicznego,
  5. przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub w oparciu o przepisy prawa kodeksu spółek handlowych.

Oprócz rozszerzenia zakresu działalności o wykonywanie działań szkoleniowych w dziedzinie bhp, jednostki organizacyjne muszą spełniać wymagania narzucone dla organizatorów szkolenia w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four + five =