Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika . W szczególności pracownik jest obowiązany:

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

d) stosować środki ochrony zbiorowej. a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,

e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

g) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Dotyczy to ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznie obowiązujących zasad bhp. Przytoczony artykuł określa katalog obowiązków, które stanowią podstawę obowiązków pracowniczych w dziedzinie bhp. Zwrot w szczególności sugeruje. że nie powinny mieć miejsca żadne odstępstwa w tym zakresie.

Każda niesubordynacja pracownicza w zakresie niewypełniania obowiązków bhp, może skutkować odpowiedzialnością porządkową pracownika oraz odpowiedzialnością regresową wobec pracodawcy (w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej).

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

One comment

  1. Bardzo użyteczne porady, można się od Państwa dowiedzieć jak powstępować, bo niestety w wielu przedsiębiorstwach takie informacje nie są udzielane pracownikom 🙂

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven + 1 =