Podstawowe wymagania BHP dla obiektów budowlanych

BHP dla obiektów budowlanych

BHP dla obiektów budowlanych jest realizowane przede wszystkim poprzez ich prawidłowe utrzymywanie i projektowanie..

Drogi komunikacyjne i transportowe

Pracodawca zapewnia drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla ruchu pieszego i dojazdy pożarowe. Drogi te muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i posiadać odpowiednie wymiary.  Dodatkowo należy pamiętać o ich wyraźnym i trwałym oznakowaniu i wyznaczeniu. Minimalne wymiary dla dróg transportowych należy obliczać według poniższych wzorów:

dla ruchu pieszego:

b= a + 30 cm dla ruchu jednokierunkowego

b= 2a + 60 cm dla ruchu dwukierunkowego

gdzie a – szerokość ładunku, który niesie pieszy (cm); b – szerokość drogi transportowej, nie mniejsza niż 120 cm

dla ruchu zmechanizowanego

Ruch jednokierunkowy:

b= a + 60 cm dla bezsilnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= a + 90cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

b= a + 60 cm dla silnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= a + 100 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

Ruch dwukierunkowy:

b= 2a + 90 cm dla bezsilnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= 2a + 90 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

b= 2a + 180 cm dla silnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= 2a + 200 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

Drogi muszą być oznaczone białą lub żółtą farbą.

Dróg transportowych, przejść i dróg pożarowych nie wolno zastawiać ani składować jakichkolwiek materiałów czy też środków transportowych na ciągach komunikacyjnych. Nawierzchnia powinna być twarda, równa, bez śliskich powierzchni, z odpowiednią nośnością. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia lub inne rozwiązanie techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych.

Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie, Jeżeli jednak występują, należy różnice poziomów zniwelować pochylniami o maksymalnym nachyleniu 8%. Progi, schody lub pochylnie znajdujące się na ciągach komunikacyjnych powinny być oznakowane barwami bezpieczeństwa (żółto-czarne). To samo tyczy się futryn drzwiowych, które nie powinny być niższe niż 2 m lub w wyjątkowych przypadkach 1,8 m.

Niebezpieczne miejsca w zakładzie pracy

Niebezpieczne miejsca w zakładzie pracy, w tym w budynkach, w których występują zagrożenia, należy oznaczyć barwami bezpieczeństwa, a jeżeli jest to nie wystarczające, miejsca takie należy wygrodzić ( w szczególności strefy zagrażające spadkiem przedmiotów z wysokości). To samo tyczy się miejsc, które zagrażają potknięciem lub upadkiem na tym samym poziomie (odpowiednio oznakować należy takie miejsca).

Oświetlenie elektryczne

We wszystkich miejscach w zakładzie pracy, w których mogą przebywać pracownicy, należy zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej oraz jeżeli światło dzienne nie jest wystarczające.

Woda pitna i do celów sanitarnych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wodę do celów sanitarnych oraz zdatną do picia. Ilość wody do celów sanitarnych wygląda następująco:

a) 120 l przy pracach z substancjami szkodliwymi, trującymi, zakaźnymi i silnie brudzącymi, w tym 90 l przy korzystaniu z natrysków

b) 90 l przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków

c) 30 l w każdych innych pracach.

d) 1,5 l na każdy metr kwadratowy zmywanej powierzchni oraz 2,5 l na utrzymanie terenów wokół zakładu pracy

W tunelach nie powinny znajdować się rurociągi przeznaczone do transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem lub materiałów o temperaturze wyższej niż 70 stopni Celsjusza lub niższej niż – 15 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowią rurociągi przeznaczone do ogrzewania, lecz temperatura zawartości nie może przekraczać 95 stopni Celsjusza.

Utrzymanie obiektu budowlanego zgodnie z BHP

Zarządca lub właściciel obiektu zobowiązany jest do prowadzenia książki kontroli obiektu. Książka ta prowadzona jest w celu odpowiedniego utrzymania stanu obiektu.

Kontrole stanu budynku

Co roku przeprowadza się kontrole stanu konstrukcji budynku, elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,, instalacji gazowej, kominowej, wentylacyjnej, urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska (wod-kan).

Co pięć lat przeprowadza się oględziny stanu budynku pod względem ochrony przeciwporażeniowej, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, uziomów,  estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Dwa razy w roku należy przeprowadzać kontrole obiektu o powierzchni przekraczającej 2000 m2 lub posiadającej powierzchnię dachu przekraczającą 1000 m2 (do 31 marca i 30 listopada)

Każdorazowo w przypadku zagrożenia stanu technicznego budynku np. ze względu na wpływ warunków atmosferycznych.

Okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

6 komentarzy

 1. Witam,
  chciałbym się dowiedzieć czy przejścia dla pieszych w zakładzie lub magazynie mogą być wykonane w postaci linii przerywanej (po bokach) zamiast klasycznej zebry?

  1. Generalnie jeśli chodzi o drogi wewnątrz zakładowe, to powinny być określone zasady poruszania się zgodne z zasadami ruchu drogowego. Jeśli chodzi natomiast o wyznaczenia dróg transportowych, to wytyczne są zawarte również w Polskich Normach.

   Jednak jeśli chodzi o oznaczenia, to powinny być przyjęte te z kodeksu ruchu drogowego.

 2. Dzień dobry.
  Mam problem ze standaryzacją oznaczeń nawierzchnii. Mianowicie nawierzchnia w halach produkcyjnych pamięta czasy II WŚ. Potrzebuję konkretnych wytycznych dotyczących płaskości powierzchni ciagów komunikacyjnych jak i obszarów produkji, by nie dochodziło do dyskusji i kwestionowania wniosków czy konkretne miejsce wymaga oznaczeń/napraw czy nie. Czyli, czy próg wysokości np. 1-2cm jest niebezpieczny w obszarze produkcyjnym czy nie jest. Czy go oznaczać czy nie? Czy niewielkie nachylenie powierzchni (obszar 20x300cm) powinno być oznaczone/naprawione bo ktoś skręci kostkę czy nie? Tego typu przykładów jest wiecej.
  Jaka dokumentacja określa SZCZEGÓŁOWO tego typu problemy?
  Potrzebuję jasnego standardu, który powie, że np. nawierzchnia obszaru produkcyjnego nie może mieć progów większych niż 1cm itd.
  Pozdrawiam i proszę o pomoc.

  1. Jeśli chodzi o nawierzchnie znajdujące się na drogach transportowych i w magazynach:
   – muszą być płaskie
   – jeżeli występują stopnie, to muszą być one zniwelowane pochylniami (nachylenie max 8%) a jeżeli jest to nie możliwe lub nie ma potrzeby ich niwelowania – oznaczmy barwami bezpieczeństwa
   – progi w drzwiach, bramach itp. mogą mieć co najwyżej 2 cm

    1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §3-§38
     PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
     art. 62 prawo budowlane

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

forty six − 41 =