Różne grupy stanowisk a szkolenie okresowe

Częstotliwość szkoleń BHP okresowych

Częstotliwość szkoleń BHP dla dwóch różnych stanowisk pracy

Z jaką częstotliwością powinno odbywać się szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracownika zajmującego dwa stanowiska pracy, nie obejmujące tych samych grup szkoleniowych?

Dwie różne grupy szkolenia BHP

Przepisy związane ze szkoleniami okresowymi w dziedzinie bhp nie precyzują wprost sytuacji, w jaki sposób organizować szkolenia dla pracowników, którzy zajmują stanowisko pracy obejmujące dwie różne grupy szkoleniowe w dziedzinie bhp.

Zwolnienie ze szkolenia BHP w ramach określonej grupy

Dopuszczają jednak możliwość zwolnienia pracownika w określonych przypadkach z odbycia szkolenia okresowego, dlatego też te regulacje, moim zdaniem, znajdą zastosowanie w przypadku pracownika zajmującego stanowiska pracy przyporządkowane do różnych grup szkoleniowych. Wyróżnia się przy tym dwa rodzaje zwolnień ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.

Zgodnie z §15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w  sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm), dalej rszbhp, ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4 rszbhp, może być zwolniona osoba, która:

  1. przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
  2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Powyższe uprawnienie przysługuje jednak tylko w sytuacji konieczności odbycia pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp (zgodnie z ust. 4 rszbhp).

Inną sytuacją są zwolnienia wynikające z §17 rszbhp, stanowiącego, iż ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia. Przepis ten jednocześnie nie określa, o jakie formy szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego chodzi.

Wewnętrzne ustalenia dotyczące różnych grup szkoleniowych

Ponadto, należy w tym miejscu podkreślić, iż §15 ust. 3 rszbhp nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Częstotliwość szkoleń BHP różnych grup

Wobec powyższego można stwierdzić, że pracownik zajmujący stanowiska pracy, które nie obejmują tych samych grup szkoleniowych, powinien odbywać szkolenia okresowe w dziedzinie bhp z częstotliwością obejmującą grupę szkoleniową, do której przyporządkowanie jednego ze stanowisk pracy powoduje konieczność częstszego szkolenia okresowego (np. dla pracownika zajmującego stanowisko pracy z grupy robotniczej i administracyjno-biurowej, należałoby przeprowadzać szkolenia okresowe z częstotliwością jak dla stanowisk robotniczych) oraz obejmującego swym programem szkolenia wszystkie grupy szkoleniowe (np. robotnicze i administracyjno-biurowe).

Pracodawca ustalenia powinien uregulować wewnętrznie, na podstawie §15 ust. 3 rszbhp.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nine + 1 =