Spalinowe wózki jezdniowe w pomieszczeniach pracy

Pomieszczenia pracy

Odpowiadając na pytanie, czy można użytkować wózki jezdniowe ze spalinowym napędem silnikowym w pomieszczeniach pracy należy na samym początku podkreślić to, czym jest pomieszczenie pracy.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp wyróżnia dwa rodzaje pomieszczeń pracy:

  1. pomieszczenie pracy stałej
  2. pomieszczenie pracy czasowej

Pomieszczenie pracy stałej to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

Mając zdefiniowane pojęcie „pomieszczeń pracy”, można przytoczyć wymagania względem użytkowania wózków jezdniowych z napędem spalinowym w pomieszczeniach pracy.

Wózek jezdniowy z napędem spalinowym w pomieszczeniach pracy

W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i nie istnieje zagrożenie wybuchem.

Substancje szkodliwe (spaliny), które powinny być zbadane, jeżeli dochodzi do sytuacji użytkowania spalinowego wózka jezdniowego w pomieszczeniach pracy obejmują co najmniej:

  • tlenek węgla,
  • dwutlenek węgla,
  • tlenki siarki,
  • tlenki azotu.

Przepis odnosi się również do zagrożenia wybuchem. Należy tutaj wyróżnić dwie sytuacje związane z zagrożeniem wybuchem tj.:

  • strefy zagrożenia wybuchem,
  • pomieszczenia zagrożenia wybuchem.

W obu sytuacjach (odpowiednio w strefie lub pomieszczeniu) nie można użytkować wózków jezdniowych z napędem spalinowym.

Dodatkowo, rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyróżnia ogólną kategorię pomieszczeń zamkniętych.

Pomieszczeniem zamkniętym jest takie pomieszczenie, które posiada posiada ściany ze wszystkich stron i dostępne jest tylko poprzez drzwi lub okna [Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 125, 126]. W pomieszczeniach zamkniętych jest niedopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Do innych substancji toksycznych można zaliczyć przede wszystkim węglowodory aromatyczne, metale ciężkie i lotne związki organiczne.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three × = 30