Szkolenie BHP uczniów – praktykantów

Szkolenie BHP uczniów

Pewnym problemem związanym z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp są sytuacje, kiedy to zakład pracy przyjmuje uczniów-praktykantów celem odbycia praktyk zawodowych. Może się pojawić pytanie – czy rzeczywiście uczniowie Ci podlegają szkoleniu BHP na zasadach takich, jak pracownicy etatowi.

Praktyczna nauka zawodu

Uczniami w rozumieniu regulacji dotyczących praktycznej nauki zawodu są uczniowie i słuchacze publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych. W tym miejscu warto wyróżnić dwa rodzaje praktycznej nauki zawodu:

  1. praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę,
  2. praktyczna nauka zawodu młodocianych organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum, branżowej szkole
II stopnia i szkole policealnej – także w formie praktyk zawodowych.

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności
zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie:

  1. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą albo,
  2. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się
na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych.

Szkolenie BHP uczniów

Zgodnie z §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej rszbhp i §11 ust. 1 pkt 3 rszbhp, szkoleniu wstępnemu ogólnemu, czyli instruktażowi ogólnemu i instruktażowi stanowiskowemu podlegają m.in:

-uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami odnoszącymi się do kwestii praktycznej nauki zawodu, szkolenia BHP uczniów, którzy zatrudniani są w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub są przyjmowany na praktyki zawodowe na podstawie kształcenia dualnego (umowy zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą) podlegają obligatoryjnie szkoleniom BHP wstępnym. Analogicznie pracownicy młodociani zatrudnieni w ramach umowy o pracę mogą także podlegać szkoleniom okresowym w dziedzinie BHP.

Autor: Adam Pisarczuk
Aktualizacja wpisu: 03.02.2023 r.

One comment

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − = eight