Transport wewnętrzny i magazynowanie – ogólne wymagania

Obowiązki ogólne pracodawcy

Transport wewnętrzny i magazynowanie nakłada określone obowiązki na pracodawcę. Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie działań mających na celu eliminację procesu pracy związanego z transportem ręcznym, poprzez zapewnianie odpowiednich urządzeń, maszyn lub poprzez zwykłą organizację pracy. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, transport ręczny musi się odbywać z zachowaniem norm dotyczących ręcznych prac transportowych. Drogi transportowe powinny być wyznaczone za pomocą farby (biała lub żółta).

Wymagania projektowe względem dróg transportowych

Wymagania projektowe względem dróg transportowych w zakładzie pracy prezentują się następująco:

1.  dla ruchu pieszego:

b= a + 30 cm dla ruchu jednokierunkowego

b= 2a + 60 cm dla ruchu dwukierunkowego

gdzie a – szerokość ładunku, który niesie pieszy (cm); b – szerokość drogi transportowej, nie mniejsza niż 120 cm

2. dla ruchu zmechanizowanego

Ruch jednokierunkowy:

b= a + 60 cm dla bezsilnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= a + 90cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

b= a + 60 cm dla silnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= a + 100 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

Ruch dwukierunkowy:

b= 2a + 90 cm dla bezsilnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= 2a + 90 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

b= 2a + 180 cm dla silnikowych środków transportowych (tylko dla środków transportowych); b= 2a + 200 cm dla silnikowych środków transportowych i ruchu pieszego

W przypadku występowania w zakładzie pracy maszyn np. podnośnikowych wózków jezdniowych, które ułatwiają transport towarów, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć drogi transportowe dla ruchu zmechanizowanego i pieszego, oraz określić zasady ruchu, zgodne z przepisami o ruchu drogowym. Nie wolno zapominać, że do obsługi wózków jezdniowych mogą być wyznaczone tylko i wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do obsługi takich wózków.

Ładunki umieszczane na środkach transportowych nie mogą przekraczać udźwigu tych środków. Ponadto należy pamiętać, iż sposób umieszczenia ładunku musi uniemożliwiać zsunięcie się ładunku, przemieszczeniem i upadkiem. Jeżeli do załadunku stosowane są rampy i pomosty, ich nośność musi być odpowiednia do ładunku, jak również powinno prowadzić na nie przynajmniej jedno wejście.

Magazynowanie towarów i BHP

Magazynowanie towarów powinno odbywać się w sposób następujący:

a) należy wyznaczyć pomieszczenia dla składowania materiałów,

b) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,

c) oznaczyć w sposób czytelny nośność urządzeń przeznaczonych do składowania i zapewnić, aby materiał składowany nie przekraczał określonej nośności urządzeń (regałów, podestów), a także stropów i podłóg pomieszczeń magazynowych,

d) szerokość pomiędzy regałami musi być na tyle bezpieczna, aby umożliwiała prace bez stwarzania ryzyka potrącenia przedmiotów i ich spadnięcia na pracownika,

e) przedmioty o największej masie, niebezpieczne, łatwo tłukące się należy umieszczać na dolnych regałach.

W przypadku składowania materiałów na stosach należy zapewnić stateczność stosów, wiązanie między warstwami, zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów. Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo, należałoby określić maksymalną dopuszczalną wysokość stosu (przypominam, że w przypadku składowania materiałów na budowie, stos nie może przekroczyć 10 warstw materiału). Rozładunek stosów można prowadzić tylko i wyłącznie od góry.

Składowanie materiałów sypkich winno odbywać się w sposób:

a) wyrównany do poziomu,

b) z zachowaniem naturalnego zsypu stosu,

c) z zachowaniem bezpiecznych przejść z uwzględnieniem w/w zsypu,

d) z uwzględnieniem wytrzymałości zapór na parcie materiału,

e) szczelne obudowanie stref przeładunku (jeżeli konieczne) i wyposażenie ich w odciągi miejscowe pyłu,

f) bezpieczne metody pracy.

Wchodzenie pracowników na zwały jest dopuszczalne tylko w razie konieczności i tylko przy asekuracji drugiej osoby.

Przy składowaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie do wysokości co najmniej 0,5 m nad składowanym materiałem.Transport takich materiałów może odbywać się tylko za pomocą specjalnych środków transportu lub w kontenerach. W przypadku składowania materiałów skłonnych do samozapłonu, należy ograniczyć wysokość ich składowania, stosować kominy wentylacyjne oraz przysypywać lub często przerzucać hałdy.

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod liniami energetycznymi napowietrznymi w odległości mniejszej od:

a) 2m w przypadku linii niskiego napięcia,

b) 5m w przypadku linii wysokiego napięcia do 15kV,

c) 10m w przypadku linii wysokiego napięcia do 30kV,

d) 15m m w przypadku linii wysokiego napięcia powyżej 30kV.

Niedopuszczalne jest blokowanie jakichkolwiek urządzeń i dróg przeciwpożarowych.

Opracowanie: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

3 komentarze

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

six × = fifty four