Treść instrukcji BHP

Instrukcje BHP

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje, o których mowa powyżej, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Struktura instrukcji BHP

Wobec powyższego, właściwie opracowane instrukcje BHP muszą zawierać co najmniej określenie:

 • czynności koniecznych do wykonania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy;
 • zasad i sposobów bezpiecznego wykonania pracy;
 • czynności koniecznych do wykonania po zakończeniu pracy;
 • zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyk, jeżeli praca wykonywana jest przy użyciu czynników chemicznych.

Treść instrukcji BHP

Sama treść powyższych punktów musi wyraźnie wskazywać na wypełnienie wymagań nałożonych przez przytoczony przepis tj. określać w sposób wyraźny i jak najbardziej prosty to:

 1. jak pracownik ma się przygotować do wykonania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny,
 2. jak pracownik ma się zachować, aby wykonać pracę w sposób bezpieczny i higieniczny,
 3. jak pracownik ma się zachować po zakończeniu pracy, aby nie stworzone zostało zagrożenie,
 4. jak pracownik ma się zachować w sytuacji kryzysowej.

Każda instrukcja, nawet zakupiona, musi być ponadto dostosowana do specyfiki warunków panujących w zakładzie pracy.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 4 = forty