Wysokość ubezpieczenia wypadkowego

Kategoria ryzyka dla grupy działalności

Stopa procentowa składki ubezpieczenia wypadkowego uzależniona jest od kategorii ryzyka ustalanej dla danej grupy działalności. Sama kategoria ryzyka określana  jest  na  podstawie  wskaźników  częstości  poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, stwierdzonych chorób zawodowych i zatrudnionych w  warunkach  zagrożenia.  Wskaźniki  te  stanowią  średnie  arytmetyczne wskaźników  częstości  i  są  podstawą  do  ustalenia  cząstkowych  wskaźników kategorii  ryzyka  dla  grup  działalności,  według  wzoru matematycznego, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz 1692 z późn. zm.).  Wskaźniki  częstości  są  określane  za  ostatnie  trzy  lata kalendarzowe, na podstawie danych GUS. GUS uzyskuje poszczególne dane poprzez realizację obowiązków sprawozdawczych podmiotów, zobligowanych do przekazywania  wyżej wymienionych   informacji.

Indywidualna kategoria ryzyka dla płatnika składek

Indywidualna kategoria ryzyka dla płatnika składek określana jest przy użyciu wskaźników częstości poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz zatrudnionych   w   warunkach zagrożenia.  Praca  wykonywana  w  warunkach zagrożenia to praca wykonywana przez zatrudnionych w warunkach przekroczeń najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla zdrowia. Wpływ wskaźników częstości dotyczących wypadków przy pracy jest równy natomiastwskaźnika częstości dotyczącego zatrudnienia w warunkach zagrożenia -dwukrotnie większy.

UWAGA!

Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe jest związana z  liczbą  osób  zgłoszonych  do  tegoż  ubezpieczenia  przez  płatnika  składek. Ustawodawca wprowadził dwa progi liczbowe obejmujące liczbę co najwyżej 9 i co najmniej 10 osób zgłoszonych do ubezpieczenia.  Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób, stopa procentowa składki na  ubezpieczenie  wypadkowe  wynosi  połowę  wysokości  maksymalnej  stopy procentowej, ustalonej dla grup działalności (w chwili obecnej wynosi ona 1,67%).  Dla  płatników  zgłaszających  do  ubezpieczenia  co  najmniej  10 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana  za  pomocą  iloczynu,  który  obejmuje  stopę  procentową  dla  grupy działalności płatnika składek oraz wskaźnik korygujący.

Stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego

Stopę  procentową  składki  na  ubezpieczenie  wypadkowe  dla  płatnika składek  zgłaszającego  do  ubezpieczenia  wypadkowego  co  najmniej  10 ubezpieczonych  ustala  ZUS  jako  iloczyn  stopy  procentowej  składki  na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik  składek  i wskaźnika korygującego  ustalonego  dla  płatnika  składek.

Wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego dla płatnika składek ustala się indywidualnie na okres wynoszący rok składkowy (dotyczy to tylko płatników  zgłaszających  co  najmniej  10  ubezpieczonych). Ostatecznie   stopa procentowa składki ustalana jest według zależności zidentyfikowania (wskazania) stopy  procentowej  dla  wyliczonej  kategorii  ryzyka  płatnika  składek  oraz zastosowania wskaźnika korygującego.

Autor: Adam Pisarczuk

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

two × four =