Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp

Zwolnienie ze szkolenia okresowego BHP

Możliwość zwolnienia ze szkolenia okresowego BHP

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej rszbhp, ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15 rszbhp, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Rodzaje zwolnień ze szkolenia okresowego BHP

Oprócz dopuszczalności zwolnień z pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, rozporządzenie dopuszcza możliwość swoistego „zwolnienia” ze szkolenia okresowego bhp w każdym terminie – pod pewnymi warunkami. Tymi warunkami jest odbycie:

a) szkolenia lub,

b) dokształcania lub,

c) doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Przypadki dopuszczalności zwolnienia, określone powyżej, obejmują przede wszystkim:

  • młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (np. zwolnienie ze szkolenia okresowego BHP ze względu na realizowany program nauki szkoleń, potwierdzony stosownych świadectwem/zaświadczeniem),
  • uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu (rodzaj zwolnienia jak wyżej),
  • pozostałych pracowników (np. poprzez realizację szkolenia, w tym również szkolenia okresowego BHP, realizowanych w innych zakładach pracy).

Należy zauważyć, że dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe prowadzą placówki działające na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty w ramach kształcenia ustawicznego. Natomiast szkolenia mogą przeprowadzać wszystkie jednostki, działające na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Obostrzeniem dopuszczalności zwolnienia jest fakt, że szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie zawodowe odbyte w powyższych przypadkach musi obejmować program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla określonej grupy stanowisk pracy. Rozporządzenie nie precyzuje rodzaju tych form podnoszenia kwalifikacji – mogą więc to być jakiekolwiek kursy, szkolenia a i również studia podyplomowe, które obejmują swym zakresem odpowiedni program ramowy szkolenia w dziedzinie bhp.

Autor: Adam Pisarczuk.

Sprawdź praktyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × four =